DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Cognex Corporation

Cognex Corporation provides machine vision products that capture and analyze visual information to automate tasks, primarily in manufacturing processes. It operates in two divisions, Modular Vision Systems and Surface Inspection Systems.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Cognex Corporation

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
CGNX

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Scientific & Technical Instruments

LĨNH VỰC / SECTOR
Technology