DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của C.H. Robinson Worldwide Inc.

C.H. Robinson Worldwide, Inc., a third-party logistics company, provides freight transportation services and logistics solutions to companies in various industries worldwide.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
C.H. Robinson Worldwide Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
CHRW

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Air Delivery & Freight Services

LĨNH VỰC / SECTOR
Services