DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Cincinnati Financial Corp.

Cincinnati Financial Corporation offers business, home and auto insurance through The Cincinnati Insurance Company and its two standard market property casualty companies. The same local independent insurance agencies that market those policies may offer products of other subsidiaries, including life and disability income insurance, annuities and surplus lines property and casualty insurance.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Cincinnati Financial Corp.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
CINF

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Property & Casualty Insurance

LĨNH VỰC / SECTOR
Financial