DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Collectors Universe Inc.

Collectors Universe, Inc. provides authentication and grading services to dealers and collectors of high-value coins, trading cards, event tickets, autographs, memorabilia, and stamps in the United States.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Collectors Universe Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
CLCT

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Business Services

LĨNH VỰC / SECTOR
Industrial Goods