DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Clearfield Inc

Clearfield, Inc. manufactures, markets, and sells standard and custom passive connectivity products to the fiber-to-the-premises (FTTP), large enterprises, and original equipment manufacturers markets in the United States.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Clearfield Inc

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
CLFD

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Communication Equipment

LĨNH VỰC / SECTOR
Technology