DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Columbus McKinnon Corp.

Columbus McKinnon Corporation designs, manufactures, and markets material handling products for commercial and industrial end-user markets in the United States, Europe, Canada, and internationally.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Columbus McKinnon Corp.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
CMCO

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Farm & Construction Machinery

LĨNH VỰC / SECTOR
Industrial Goods