DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Comtech Telecommunications Corp.

Comtech Telecommunications Corp. designs, develops, produces and markets innovative products, systems and services for advanced communications solutions. The Company sells products to a diverse customer base in the global commercial and government communications markets.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Comtech Telecommunications Corp.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
CMTL

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Communication Equipment

LĨNH VỰC / SECTOR
Technology