DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Century Casinos Inc.

Century Casinos, Inc., a casino entertainment company, develops and operates gaming establishments, and related lodging, restaurant, and entertainment facilities worldwide.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Century Casinos Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
CNTY

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Resorts & Casinos

LĨNH VỰC / SECTOR
Services

LƯU Ý

  • Xin vui lòng đợi một lát để Báo cáo được tải về, tùy thuộc vào dung lượng của Báo cáo mà thời gian có thể nhanh hoặc chậm.
  • Báo cáo chỉ cho phép xem từ Việt Nam.