DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Compass Diversified Holdings

Compass Diversified Holdings owns and manages a diverse family of established North American middle market businesses. Each of its seven subsidiaries is a leader in their niche market.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Compass Diversified Holdings

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
CODI

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Conglomerates

LĨNH VỰC / SECTOR
Industrial Goods