DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Cohu Inc.

Cohu, Inc. provides semiconductor test equipment, microwave communication systems, and video cameras. Its Semiconductor Equipment segment develops, manufactures, and sells pick-and-place semiconductor test handlers, burn-in related equipment, and thermal sub-systems to semiconductor manufacturers and semiconductor test subcontractors.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Cohu Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
COHU

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Semiconductor Equipment & Materials

LĨNH VỰC / SECTOR
Technology