DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của CONN'S, Inc.

Conn's, Inc. operates as a specialty retailer of durable consumer goods and related services in the United States. It operates through Retail and Credit segments. The company’s stores provide home appliance comprising refrigerators, freezers, washers, dryers, dishwashers, and ranges; home furniture and mattress, including furniture and related accessories for the living room, dining room, and bedroom, as well as traditional and specialty mattresses; and home office products consisting of computers, tablets, printers, and accessories.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
CONN'S, Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
CONN

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Electronics Stores

LĨNH VỰC / SECTOR
Services

LƯU Ý

  • Xin vui lòng đợi một lát để Báo cáo được tải về, tùy thuộc vào dung lượng của Báo cáo mà thời gian có thể nhanh hoặc chậm.
  • Báo cáo chỉ cho phép xem từ Việt Nam.