DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Costco Wholesale Corporation

Costco Wholesale Corporation operates membership warehouses that offer a selection of branded and private label products in a range of merchandise categories in no-frills, self-service warehouse facilities.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Costco Wholesale Corporation

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
COST

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Discount, Variety Stores

LĨNH VỰC / SECTOR
Services