DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Copart

Copart sells vehicles on behalf of insurance companies, banks, finance companies, fleet operators, dealers, car dealerships and others as well as cars sourced from the general public

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Copart

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
CPRT

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Auto Dealerships

LĨNH VỰC / SECTOR
Services