DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Computer Programs & Systems Inc.

Computer Programs and Systems, Inc., a healthcare information technology company, designs, develops, markets, installs, and supports computerized information technology systems to small and midsize hospitals in the United States. Its enterprise-wide system automates the management of clinical and financial data across the primary functional areas of a hospital.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Computer Programs & Systems Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
CPSI

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Business Services

LĨNH VỰC / SECTOR
Services