DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Corbus Pharmaceuticals Holdings

Corbus Pharmaceuticals Holdings, Inc. is a clinical stage drug development company targeting rare, chronic, and serious inflammatory and fibrotic diseases with clear unmet needs.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Corbus Pharmaceuticals Holdings

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
CRBP

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Biotechnology

LĨNH VỰC / SECTOR
Healthcare