DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của CorVel Corporation

CorVel Corporation provides medical cost containment and managed care services to manage the medical costs of worker’s compensation and auto claims in the United States.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
CorVel Corporation

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
CRVL

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Insurance Brokers

LĨNH VỰC / SECTOR
Financial