DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Cisco Systems Inc.

Cisco Systems, Inc. designs, manufactures, and sells Internet protocol (IP)-based networking and other products related to the communications and information technology industry worldwide.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Cisco Systems Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
CSCO

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Networking & Communication Devices

LĨNH VỰC / SECTOR
Technology