DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2021 của CSG Systems International Inc.

Headquartered in Englewood, Colorado, CSG Systems International, Inc. is a customer interaction management company that provides software- and services-based solutions that help clients engage and transact with their customers.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
CSG Systems International Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
CSGS

KỲ BÁO CÁO
2021

NGÀNH / INDUSTRY
Business Software & Services

LĨNH VỰC / SECTOR
Technology