DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Cardiovascular Systems Inc

Cardiovascular Systems, Inc., a medical device company, develops, manufactures, and markets devices for the treatment of vascular diseases. Its products include catheter-based platforms, such as the Stealth 360° Peripheral Orbital Atherectomy System (OAS), Diamondback 360 Peripheral OAS, Stealth 360° peripheral artery disease (PAD) System, Diamondback 360° PAD System, and Diamondback Predator 360° PAD System that are used for the treatment of a range of plaque types in leg arteries above and below the knee.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Cardiovascular Systems Inc

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
CSII

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Medical Appliances & Equipment

LĨNH VỰC / SECTOR
Healthcare