DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2021 của Charles & Colvard Ltd.

Charles & Colvard, Ltd. manufactures, markets, and distributes Moissanite jewels for use in fine jewelry in the United States and internationally. The company primarily sells its loose moissanite jewels to jewel distributors and jewelry manufacturers. It also distributes finished moissanite jewelry to various retailers, including television shopping channels.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Charles & Colvard Ltd.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
CTHR

KỲ BÁO CÁO
2021

NGÀNH / INDUSTRY
Gold

LĨNH VỰC / SECTOR
Basic Materials