DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2021 của Cognizant Technology Solutions Corp.

Cognizant Technology Solutions Corporation provides information technology (IT), consulting, and business process outsourcing services in North America, Europe, and internationally.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Cognizant Technology Solutions Corp.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
CTSH

KỲ BÁO CÁO
2021

NGÀNH / INDUSTRY
Business Software & Services

LĨNH VỰC / SECTOR
Technology