DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của CytoSorbents Corp

CytoSorbents Corporation is a publicly-traded, critical care immunotherapy company using blood purification to treat life-threatening illnesses.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
CytoSorbents Corp

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
CTSO

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Medical Laboratories & Research

LĨNH VỰC / SECTOR
Healthcare