DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Citrix Systems Inc.

Citrix Systems, Inc. designs, develops, and markets technology solutions to deliver information technology services on-demand worldwide. It offers desktop solutions, such as Citrix XenDesktop, an integrated desktop virtualization system; Citrix XenApp, an application virtualization solution; Citrix AppDNA, an application migration software; Citrix VDI-in-a-Box, a desktop virtualization solution; and Citrix XenClient, a bare-metal hypervisor that runs on the client device hardware.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Citrix Systems Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
CTXS

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Business Software & Services

LĨNH VỰC / SECTOR
Technology