DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của CVB Financial Corp.

CVB Financial Corp. operates as the holding company for Citizens Business Bank that provides various banking and trust services for businesses, professionals, and individuals. It operates in two segments, Business Financial and Commercial Banking Centers, and Treasury.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
CVB Financial Corp.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
CVBF

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Regional - Pacific Banks

LĨNH VỰC / SECTOR
Financial