DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2021 của Central Valley Community Bancorp

Central Valley Community Bancorp was established on November 15, 2000 as the holding company for Central Valley Community Bank and is registered as a bank holding company with the Board of Governors of the Federal Reserve System. The Company currently conducts no operation other than through its ownership of the Bank.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Central Valley Community Bancorp

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
CVCY

KỲ BÁO CÁO
2021

NGÀNH / INDUSTRY
Regional - Pacific Banks

LĨNH VỰC / SECTOR
Financial