DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Casella Waste Systems Inc.

Casella Waste Systems, Inc., headquartered in Rutland, Vermont, provides solid waste management services consisting of collection, transfer, disposal, and recycling services in the northeastern United States.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Casella Waste Systems Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
CWST

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Waste Management

LĨNH VỰC / SECTOR
Industrial Goods