DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của CyberOptics Corp.

CyberOptics Corporation supplies optical process control sensors and inspection systems to control the manufacturing process and ensure the quality of electronic circuit boards worldwide. Its Electronic Assembly segment designs, manufactures, and sells alignment and embedded inspection sensors and stand-alone inspection systems for the electronic assembly and photovoltaic cell equipment markets.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
CyberOptics Corp.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
CYBE

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Scientific & Technical Instruments

LĨNH VỰC / SECTOR
Technology