DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Data I/O Corp.

Data I/O Corporation designs, manufactures, and sells programming systems used by designers and manufacturers of electronic products

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Data I/O Corp.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
DAIO

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Electronics Stores

LĨNH VỰC / SECTOR
Technology