DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Daktronics Inc.

Daktronics, Inc. engages in the design, manufacture, and sale of various electronic display systems and related products, as well as the rendering of related maintenance and professional services worldwide.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Daktronics Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
DAKT

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Computer Based Systems

LĨNH VỰC / SECTOR
Technology