DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2021 của Dime Community Bancshares Inc.

Dime Community Bancshares, Inc. operates as the holding company for The Dime Savings Bank of Williamsburgh that provides financial services and loans primarily for multifamily housing.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Dime Community Bancshares Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
DCOM

KỲ BÁO CÁO
2021

NGÀNH / INDUSTRY
Savings & Loans

LĨNH VỰC / SECTOR
Financial