DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2021 của Delcath Systems Inc.

Delcath Systems, Inc., a development stage company, develops and manufactures devices to administer high dose chemotherapy and other therapeutic agents directly to diseased organs or regions of the body.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Delcath Systems Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
DCTH

KỲ BÁO CÁO
2021

NGÀNH / INDUSTRY
Drug Delivery

LĨNH VỰC / SECTOR
Healthcare