DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Destination Maternity Corporation

Destination Maternity Corporation engages in the design and retail of maternity apparel. The company offers casual and career wear, formal attire, lingerie, sportswear, and outerwear.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Destination Maternity Corporation

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
DEST

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Apparel Stores

LĨNH VỰC / SECTOR
Services