DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Donegal Group Inc.

Donegal Group Inc. is an insurance holding company whose subsidiaries offer property and casualty insurance in the Mid-Atlantic, Southeast, Midwest and New England states.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Donegal Group Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
DGICA

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Property & Casualty Insurance

LĨNH VỰC / SECTOR
Financial