DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Dialog Semiconductor

Dialog Semiconductor Plc develops and supplies mixed signal ASICs for wireless, communications and automotive applications.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Dialog Semiconductor

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
DLGS

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Semiconductor Equipment & Materials

LĨNH VỰC / SECTOR
Technology