DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Dollar Tree, Inc.

Dollar Tree, Inc. operates discount variety stores in the United States. Its stores offer merchandise at the fixed price of $1.00. The company operates stores under the names of Dollar Tree, Deal$, and Dollar Bills.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Dollar Tree, Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
DLTR

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Discount, Variety Stores

LĨNH VỰC / SECTOR
Services