DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2021 của DiaMedica Therapeutics Inc.

DiaMedica Therapeutics Inc. is a clinical stage biopharmaceutical company focused on developing novel treatments for neurological and kidney diseases. DiaMedica’s common shares are listed on The Nasdaq Capital Market under the trading symbol “DMAC.”

TÊN CÔNG TY / COMPANY
DiaMedica Therapeutics Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
DMAC

KỲ BÁO CÁO
2021

NGÀNH / INDUSTRY
Biotechnology

LĨNH VỰC / SECTOR
Healthcare