DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Durect Corp.

DURECT Corporation focuses on the development of pharmaceutical products for pain, central nervous system disorders, cardiovascular disease, and other chronic diseases based on its proprietary drug formulations and delivery platform technologies.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Durect Corp.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
DRRX

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Drug Manufacturers - Other

LĨNH VỰC / SECTOR
Healthcare