DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Dynavax Technologies Corporation

Dynavax Technologies Corporation is a clinical-stage biopharmaceutical company, discovers and develops novel products to prevent and treat infectious and inflammatory diseases.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Dynavax Technologies Corporation

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
DVAX

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Drug Manufacturers - Other

LĨNH VỰC / SECTOR
Healthcare