DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Dawson Geophysical Co.

Dawson Geophysical Company provides onshore seismic data acquisition services in the United States.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Dawson Geophysical Co.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
DWSN

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Oil & Gas Equipment & Services

LĨNH VỰC / SECTOR
Basic Materials