DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Destination XL Group, Inc.

Destination XL Group, Inc. is the largest omni-channel specialty retailer of big & tall men's apparel with store locations throughout the United States and in London, England and Ontario, Canada. The retailer operates under five brands: DXL, Casual Male XL, Rochester Clothing, ShoesXL and LivingXL.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Destination XL Group, Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
DXLG

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Apparel Stores

LĨNH VỰC / SECTOR
Services