DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Enterprise Financial Services Corp.

Enterprise Financial Services Corp operates as the holding company for Enterprise Bank & Trust that provides banking and wealth management services to individuals and business customers located in the St. Louis, Kansas City and Phoenix metropolitan markets.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Enterprise Financial Services Corp.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
EFSC

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Regional - Southwest Banks

LĨNH VỰC / SECTOR
Financial