DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của eGain Corp

eGain customer engagement solutions power digital transformation for leading brands. Their top-rated cloud applications for social, mobile, web, and contact centers help clients deliver connected customer journeys in an omnichannel world.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
eGain Corp

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
EGAN

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Business Software & Services

LĨNH VỰC / SECTOR
Technology