DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Emclaire Financial Corp

Emclaire Financial Corp. operates as the holding company for The Farmers National Bank of Emlenton that provides retail and commercial financial products and services to individuals and businesses in western Pennsylvania.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Emclaire Financial Corp

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
EMCF

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Regional - Northeast Banks

LĨNH VỰC / SECTOR
Financial