DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của EMCORE Corporation

EMCORE Corporation, provides compound semiconductor-based products for the broadband, fiber optics, satellite, and solar power markets. The company operates in two segments, Fiber Optics and Photovoltaics.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
EMCORE Corporation

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
EMKR

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Semiconductor - Integrated Circuits

LĨNH VỰC / SECTOR
Technology