DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Epizyme Inc

Epizyme, Inc., a clinical stage biopharmaceutical company, discovers and develops epigenetic therapies for cancer patients. Its proprietary product platform creates small molecule inhibitors of a 96-member class of enzymes known as histone methyltransferases (HMTs).

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Epizyme Inc

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
EPZM

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Biotechnology

LĨNH VỰC / SECTOR
Healthcare