DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Equinix, Inc.

Equinix, Inc. provides network neutral data center services to enterprises, content providers, financial services companies, and network service providers. It operates International Business Exchange (IBX) centers, or IBX data centers, across 18 markets in North America, Europe, and Asia-Pacific where customers directly interconnect with a networked ecosystem of partners and customers.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Equinix, Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
EQIX

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Telecom Services - Domestic

LĨNH VỰC / SECTOR
Technology