DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Energy Recovery

Energy Recovery (NASDAQ:ERII) recycles and converts wasted pressure energy into a usable asset and preserves pumps that are subject to hostile processing environments.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Energy Recovery

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
ERII

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Pollution & Treatment Controls

LĨNH VỰC / SECTOR
Industrial Goods