DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Community Bankers Trust

Community Bankers Trust Corporation is a well-capitalized, single-bank holding company headquartered in the greater Richmond, Virginia market.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Community Bankers Trust

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
ESXB

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Diversified Investments

LĨNH VỰC / SECTOR
Financial