DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Evans Bancorp Inc.

Evans Bancorp, Inc. operates as the holding company for Evans Bank, N.A. that provides various banking products and services to consumers and commercial customers in western New York.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Evans Bancorp Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
EVBN

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Regional - Northeast Banks

LĨNH VỰC / SECTOR
Financial