DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Evoke Pharma

Evoke Pharma, Inc. (NASDAQ: EVOK) is a specialty pharmaceutical company focused primarily on the development of drugs to treat gastrointestinal (GI) diseases.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Evoke Pharma

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
EVOK

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Drugs - Generic

LĨNH VỰC / SECTOR
Healthcare